Icono Teléfono en Círculo PNG transparente - StickPNG  621.008.818

 

• Udalekuetan. neska-mutilen arteko bizikidetza osasungarria eta aniztasunean oinarritua bermatuko da.

• Genero-irizpidea hartuko da kontuan espazioak banatzean, begiraleen artean rolak banatzean. hedapen-materialean erabiliko diren irudiak aukeratzean. etab.

• Inklusioa: haurtzaroan dagoen pluraltasuna kontuan hartuko da eta aniztasuna aintzat harruko da. Haur bakoitzaren premiei arreta jarriko zaie, eta guzfientzako eta bakoitzarentzat esanguratsua izango den hezkuntzaarloko esku-hartzea garatuko da. Arreta berezia jarriko da premia bereziak (urritasun fisiko, gizarteratzea…) dituzten pertsonengan.

• Udalekuak euskaran eta euskal kulturan oinarrituko dira. Horretarako. beharrezko baldintzak bermatuko dira: begirale euskaldunak, euskarazko materiala. Erabilera sustalzeko plangintza…

• Enpatia, komunikazio egokia eta errespetua izango ditu oinarri, hau da, kolonietan pafe hartzen duten pertsona guztien artean bultzatuko da (haurrak, koordinatzaileak, begiraleak, gurasoak. Indumako langileak).

• Ingurumen-hezkuntzaren oinarriak kontuan hartuko dira eta lurraldeikuspegia landuko da, Orozko osoa kontuan hartuta eta ingurune naturalak jolasgune bihurtuta.

 

  • Se garantizará una convivencia saludable y basada en la diversidad entre niñas v niños.
  • Inclusión: Se tendrá en cuenta la pluralidad existente en la infancia y se atenderá la diversidad. Se prestará atención a las necesidades propias de cada niñ@, desarrollando una intervención educativa que sea significativa para todas y todos. y cada una de ell@s. Se pondrá particular atención en las personas que tengan necesidades especiales (deficiencia física. integración social…).
  • Las colonias estarán basadas en el euskera y la cultura vasca. Para ello, se garantizarán las condiciones necesarias: monitorado vascoparlante, material en euskera, planificación para fomentar su uso…
  • Se basará en la empatía, la comunicación adecuada y el respeto, esto es, será impulsada entre todas las personas participantes en las colonias.
  • Se tendrán en cuenta las bases de la educación ambiental y se trabajara la perspectiva territorial, tomando Orozko en su conjunto y convirtiendo los entornos naturales en espacio de juego.